icon-arrowicon-closeicon-commentsicon-galleryicon-nexticon-previcon-searchicon-totopsoc-commentsoc-fbsoc-gplussoc-inssoc-mailsoc-rsssoc-twittersoc-vibersoc-wupsoc-yt

iskreni

"SHVATITE DA PRIPADATE SVUDA I NIGDE": Snežana Bogdanović i Uliks Fehmiu progovorili o povratku u Srbiju i ćerki Niki

Podeli:

Bra­č­ni par igra pr­vi put za­jed­no u fi­l­mu „Sin“, a govore o svo­joj će­r­ki Ni­ki i povra­t­ku u rod­ni Beograd.

foto: Ana Paunković
foto: Ana Paunković

Na ovo­go­di­šnjem Fe­stu pu­bli­ka mo­že da po­gle­da fi­lm „Sin“ Ines Ta­no­vić, u ko­me za­jed­no igra­ju su­pru­žni­ci Sne­ža­na Bo­g­da­no­vić i Uli­ks Fe­h­miu.

 

Sve­t­sku pre­mi­je­ru ovo ostva­re­nje ima­lo je na 25. Sa­ra­je­vo fi­lm fe­sti­va­lu, a glav­ni ju­nak pri­če je Ar­man (18), ko­ji je usvo­jen dok je još bio be­ba. Ne­du­go za­tim po­ro­di­ca je do­bi­la bio­lo­škog si­na. Dok se on bo­ri pro­tiv de­mo­na svo­je pro­šlos­ti, u isto vre­me po­ku­ša­va za­šti­ti svog mla­đeg bra­ta Da­du (14) od svih iza­zo­va da­na­šnjeg Sa­ra­je­va: dro­ge, oru­ž­ja, odla­ska na ra­ti­šte na Blis­kom isto­ku.

 

- Pr­vi put smo za­jed­no ra­di­li na fi­l­mu i igra­li bra­č­ni par. Svi nas pi­ta­ju ka­ko je to bi­lo, a ja ka­žem da je bi­lo isto kao sa sva­kim dru­gim par­t­ne­rom. Mo­ra­li smo da se do­go­vo­ri­mo i da se me­đu­sob­no po­dr­ža­va­mo. Na­ša pred­nost je bi­la da smo te­k­st mo­gli da pro­la­zi­mo kod ku­će. Na sni­ma­nju je bi­lo mno­go du­ho­vi­tih tre­nu­ta­ka - ka­že Sne­ža­na za Ku­rir.

 

 

Po­zna­ti par još ni­je do­neo odlu­ku da li će se vra­ti­ti iz Nju­jo­r­ka u rod­ni Beo­grad.

 

- Mi smo i ta­mo i ov­de. De­fi­ni­ti­v­ne odlu­ke ni­smo ni­kad do­no­si­li. Kad se jed­nom iz­me­sti­te, pot­pu­no je sve­jed­no gde ste. Na­ma se pro­me­ni­la pe­r­spe­k­ti­va i sad mo­že­mo da se iz­me­sti­mo na bi­lo ko­ji kraj sve­ta. Ka­da ode­te, shva­ti­te da pri­pa­da­te svu­da i ni­g­de - iskre­na je Sne­ža­na, a Uli­ks se na­ša­lio:

 

- Evo tu smo, sad smo u Sr­bi­ji.

 

Na Fe­stu za­jed­no s ro­di­te­lji­ma bo­ra­vi i nji­ho­va će­r­ka Ni­ka, ko­ja je pre­ki­nu­la po­ro­di­č­nu tra­di­ci­ju i ne ba­vi se glu­mom, već pro­du­k­ci­jom, pi­sa­njem i re­ži­jom.

 

- Ni­ka je sam svoj ga­zda i ra­di svo­je fi­l­mo­ve. Po­ku­ša­va­mo kao ro­di­te­lji da joj da­mo pros­tor da se ba­vi či­me že­li. Mi kao i dru­gi ro­di­te­lji mi­sli­mo da zna­mo sve bo­lje od svo­je de­ce - re­kla je Sne­ža­na.

 

Uli­ks Fe­h­miu sma­tra da nje­go­va ge­ne­ra­ci­ja ni­je mno­go to­ga osta­vi­la svo­joj de­ci.

 

- Mla­di­ma ni­smo da­li ba­zu i si­gu­r­nost, kao ni to šta su vred­nos­ti na ko­ji­ma se ovo dru­štvo za­sni­va. Mi­slim da smo tu kao ge­ne­ra­ci­ja na­pra­vi­li loš po­sao. Bi­li smo za­ki­nu­ti za mla­dost, ali mo­ra­mo da pre­ki­ne­mo da se do­ži­vlja­va­mo kao žr­tve - po­ru­čio je glu­mac.

Inicijalizacija u toku...