icon-arrowicon-closeicon-commentsicon-galleryicon-nexticon-previcon-searchicon-totopsoc-commentsoc-fbsoc-gplussoc-inssoc-mailsoc-rsssoc-twittersoc-vibersoc-wupsoc-yt

Terms and Conditions / Privacy Policy

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Poslednja izmena: 20.04.2022. godine

1. Prihvatanje Uslova korišćenja

1.1. Korišćenjem sajta glossy.espreso.co.rs, kao i njegove mobilne aplikacije (u daljem tekstu zajedno: Sajt/aplikacija), korisnik Sajta/aplikacije potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući. Jezik ugovaranja između AMG i Korisnika je srpski.

1.2. Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: UK) se primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi, a zaključuju se između: a) Adria Media Group doo (u daljem tekstu: AMG), privrednog društva koje je vlasnik i lice koje upravlja Sajtom/aplikacijom, sa sedištem u Srbiji, Beograd, Vlajkovićeva br. 8, matičnim brojem 17572423 i PIB-om 103548123; i b) Svakog pojedinačnog posetioca i/ili korisnika Sajta/aplikacije i njihovih funkcionalnosti (u daljem tekstu: Korisnik).

2. Opšti uslovi

2.1. Sajt/aplikacija podrazumeva internet sajt koji se objavljuje na adresi glossy.espreso.co.rs, kao i aplikaciju za mobilne uređaje glossy.espreso.co.rs koja je dostupna na “Apple store” i “Google play” store, na kojima se objavljuje sadržaj koji je dostupan Korisnicima u lične i nekomercijalne svrhe. Sadržaj podrazumeva celokupan sadržaj Sajta/aplikacije, što uključuje i računarske kodove i programe, fotografije, slike, grafike, animacije, video, muziku, zvuk, tekst, kao i drugi materijal koji se objavljuje na Sajtu/aplikaciji i kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku (u daljem tekstu: Sadržaj). Sajt/aplikacija omogućavaju Korisnicima da pristupaju Sadržaju, kao i da registracijom korisničkog naloga ostvare pristup različitim funkcionalnostima što uključuje i prioritet u objavljivanju komentara na Sajtu/aplikaciji (u daljem tekstu: korišćenje).

2.2. Korisnik Sajta/aplikacije može biti fizičko ili pravno lice. Korisnik koji je fizičko lice i koji želi da registruje korisnički nalog mora da ima minimum 15 godina života. Registracijom naloga, Korisnik potvrđuje da ima potebnu poslovnu sposobnost za takvo korišćenje i stupanje u ugovorni odnos sa AMG-om u pogledu korišćenja Sajta/aplikacije. Korisnik snosi isključivu odgovornost i dužan je da obezbedi da korišćenje Sajta/aplikacije bude u skladu sa relevantnim propisima i odredbama ovih UK. AMG zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući pristup korisničkom nalogu Korisnika u slučaju sumnje da Korisnik ne ispunjava navedene uslove, odnosno ukoliko na zahtev administratora AMG-a ne dostavi adekvatan dokaz o tome.

3. Lični podaci i zaštita privatnosti

3.1. AMG od Korisnika može zahtevati da, za potrebe pristupanja Sajtu/aplikaciji, odnosno otvaranja korisničkog naloga na Sajtu/aplikaciji, dostavi određene lične podatke čije prikupljanje, korišćenje, obrada i čuvanje je u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i podležu AMG-ovoj Politici privatnosti koja predstavlja sastavni deo ovih UK. Takođe, određeni podaci o Korisnicima se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Sajta/aplikacije i pristupa Sadržaju. Korišćenje Sajta/aplikacije ili bilo kog njihovog dela podrazumeva da je Korisnik pročitao, razumeo i složio se sa uslovima Politike privatnosti.

4. Uslovi koji se odnose na fizičke komponente i sistem uređaja, i konekciju

4.1. Kako bi pristupio i koristio Sajt/aplikaciju, Korisnik mora da ispuni zahteve koji se odnose na fizičke komponente i sistem uređaja koji koristi (u daljem tekstu: hardver i softver) i konekciju, a koji se vremenom mogu menjati.

4.2. AMG ne garantuje da su Sajt/aplikacija i njihovo korišćenje kompatibilni sa uređajima, hardverom ili softverom koji upotrebljava Korisnik. Korisnik takođe razume i prihvata da svaka promena ili poboljšanje Sajta/aplikacije može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se isti koristio. U tom slučaju samo Korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnih dodatnih uređaja, hardvera i/ili softvera.

5. Intelektualna svojina

5.1. Sajt/aplikacija su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Oznaka "espreso" i njeni delovi, skraćenice i internet adrese predstavljaju predmete zaštite prava intelektualne svojine (kao što su žig, oznake, poslovna imena i/ili internet adrese i drugo) AMG-a ili su u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na AMG. Pored navedenog, celokupan Sadržaj Sajta/aplikacije je vlasništvo AMG i/ili njegovih partnera, davalaca licence i sl. i predstavlja zaštićeni sadržaj, te se može jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe. Sadržaj Sajta ne obuhvata Korisnički sadržaj koji Korisnik postavlja, objavljuje ili prenosi putem svog korisničkog naloga na Sajtu/aplikaciji, što uključuje sadržaj poruka i druge komunikacije koju Korisnik upućuje drugim Korisnicima ili AMG-u.

5.2. Korisnik koriišćenjem Sajta ne stiče bilo kakva prava na Sajtu/aplikaciji ili njegovim delovima, oznaci „glossy.espreso.co.rs” ili Sadržaju Sajta/aplikacije.

5.3. Korisnik se slaže i obavezuje se da ni pod kakvim okolnostima neće: a) umnožavati, kopirati, emitovati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod ili rastavljati Sajt/aplikaciju ili Sadržaj Sajta/aplikacije, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu istih; b) modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Sajta/aplikacije; c) koristiti bilo koji program ili računarski kod koji na bilo koji način utiče na Sajt/aplikaciju ili njegov Sadržaj ili programe automatizacije, ili bilo koje programe koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju u okviru ili iz ili prema Sajtu/aplikaciji, ili prikupljaju informacije o Sajtu/aplikaciji čitajući delove memorije koja se koristi za skladištenje informacija o radu i korišćenju Sajta/aplikacije i aktivnostima Korisnika. Bez obzira na druge posledice i prava i obaveze ugovornih strana, svaka upotreba Sajta/aplikacije ili radnje Korisnika u vezi sa korišćenjem Sajta/aplikacije, koje su u suprotnosti sa navedenim obavezama predstavljaće neovlašćeno i nedozvoljeno korišćenje Sajta/aplikacije i smatraće se povredom prava intelektualne svojine AMG-a.

6. Registracija / Korisnički nalog

6.1. Korisnik koji želi da koristi i ima pristup svim uslugama i mogućnostima u okviru Sajta/aplikacije, mora da registruje svoj korisnički nalog na Sajtu/aplikaciji (u daljem tekstu: Nalog). Nalog predstavlja jedinstveni, neprenosivi, elektronski nalog, koji dodeljuje AMG i aktivira Korisnik, koji mora biti propisno registrovan na način definisan ovim UK i drugim objavljenim opštim pravilima koje propiše AMG.

6.2. Registracija nije potrebna za pregledanje Sadržaja Sajta/aplikacije. Takođe, Korisnici mogu ostaviti kometar i bez registracije naloga, ali će registrovani Korisnici imati priorit pri odobravanju komentara, obaveštenja kada je komentar odobren i druge napredne fukcije Sajta/aplikacije.

6.3. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni.

6.4. Registracija Naloga je besplatna, vrši se elektronski, u okviru vođenog postupka prijave na Sajtu/aplikaciji, dostavljanjem i unošenjem traženih podataka (detalji o traženim podacima su dostupni u Politici privatnosti) ili putem Facebook naloga Korisnika i u skladu sa datim uputstvima. Registracioni proces započinje aktivacijom Naloga i mora se potvrditi, odnosno verifikovati, elektronskim putem u vidu linka koji se Korisniku dostavlja odmah po aktivaciji Naloga u automatski generisanom emailu, a ukoliko je registracija preko FB naloga u skladu sa instrukcijama putem Facebooka. Aktivacijom i verifikacijom Naloga na opisani način postupak registracije je okončan i između Korisnika i AMG je zaključen ugovor kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Sajta/aplikacije u smislu čl. 1.2. ovih UK.

6.5. Registracijom Naloga, Korisnik potvrđuje da ispunjava zahtevane uslove, da ima zahtevanu poslovnu sposobnost i da ima odgovarajuće ovlašćenje za zaključenje ovog pravnog posla u skladu sa važećim propisima i ovim UK.

6.6. Korisnik mora biti lice sa navršenih 15 godina života da bi mogao samostalno registrovati Nalog. Korisnik je u obavezi da dostavi i unese tačne i potpune podatke koji su neophodni kako bi se završio proces registracije Naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati AMG-u podležu uslovima propisanim ovim UK i Politici privatnosti. AMG će koristiti podatke za različite interne potrebe, uključujući ali ne isključivo i: održavanje Naloga, staranje da Korisnik poseduje jedinstveni Nalog, pitanja bezbednosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku i sl.

6.7. Korisnik se, u svoje ime i ime trećih lica koje je ovlastio da pristupaju i koriste njegov Nalog, obavezuje da će poštovati ove UK. Korisnik takođe snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga i u obavezi je da omogući da su kako on tako i ovlašćena treća lica upoznata sa ovim UK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore koje objavljuje AMG.

6.8. Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga i lozinke. AMG ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni obaveze koje se odnose na bezbednost Naloga i dostupnih informacija. Korisnik je obavezan da bez odlaganja prijavi svaku zloupotrebu svog Naloga.

6.9. Korisnik ne sme da koristi svoj Nalog u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe, niti na način protivan važećim zakonima / propisima, uključujući propise o zaštiti intelektualne svojine, zaštiti ličnih podataka i zaštiti poslovne tajne. Korisnik ne sme da koristi Nalog na način koji za posledicu ima ili može imati prekid, oštećenje ili umanjenje performansi Sajta/aplikacije ili njenih delova / usluga; ili na štetu drugih Korisnika ili trećih lica. Nedozvoljenim načinom korišćenja Naloga, dostupnih funkcionalnosti Sajta/aplikacije odnosno nedozvoljenim radnjama Korisnika smatraće se naročito sledeće: 1) prikupljanje ili traženje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija drugih Korisnika ili trećih lica radi slanja nezatraženih komercijalnih ili drugih vrsta poruka ili komunikacije; 2) prikupljanje ili traženje podataka o ličnosti, tajnih ili zaštićenih podataka, za komercijalne ili nedozvoljene svrhe, kao i objavljivanje, prenošenje, unošenje ili čuvanje takvih podataka; 3) slanje uvredljivih, uznemiravajućih, pretećih ili spam poruka, uključujući postavljanje (URL) linkova u nezatraženim e-mail porukama ka trećim licima; 4) lažno predstavljanje ili davanje netačnih podataka o svojim ovlašćenjima, sposobnostima, pripadnosti ili povezanosti sa određenim licem; 5) učitavanje, postavljanje, prenošenje, deljenje, čuvanje ili na drugi način činjenje dostupnim sadržaja koji predstavlja, podstrekava ili pomaže u izvršenju krivičnog dela ili narušava prava trećih lica; krši važeće zakone i druge propise; je uvredljiv, preteći, diskriminatorski, narušava ugled trećih lica, obmanjujući, uznemirujuć, zabranjen, onemogućava ili otežava korišćenje Sajta/aplikacije, ili koji može naštetiti AMG-u ili drugim Korisnicima ili ih izložiti nekoj vrsti odgovornosti; 6) korišćenje Java, tabela, HTML, ili drugih vrsta računarskih kodova ili komandi koje nisu dozvoljene u porukama; U slučaju korišćenja Naloga suprotno ovom članu ili uopšte Uslovima korišćenja AMG zadržava pravo otkazivanja naloga Korisniku.

6.10. Korisnik ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili bez razloga. Korisnik snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Naloga. Zahtev za otkazivanje Naloga se mora podneti u okviru Sajta/aplikacije, na način predviđen pravilima koja određuje i objavljuje AMG.

6.11. U slučaju postupanja Korisnika protivno ovim UK i njihovim sastavnim delovima, važećim propisima, ili ukoliko su radnje Korisnika štetne za Sajt/aplikaciju ili AMG, ili ako ponašanje Korisnika nosi pravni ili materijalni rizik za AMG, ili ako Korisnik ugrožava prava trećih lica, ili po nalogu nadležnog organa ili institucije, AMG ima pravo da privremeno suspenduje i/ili ukine Nalog Korisnika.

6.12. AMG zadržava pravo otkazivanja Naloga Korisnika bez prethodnog obaveštenja Korisnika, u slučaju da Korisnik ne pristupa i ne koristi prethodno registrovan Nalog u periodu dužem od 120 dana od dana poslednje zabeležene aktivnosti.

6.13. AMG će nakon otkazivanja ili ukidanja Naloga, sadržaj Naloga i podatke Korisnika čuvati do 30 dana, nakon čega se gorenavedeni podaci brišu.

7. Korisnički sadržaj i modifikacija sadržaja / Pravila komentarisanja

7.1. Korisnički sadržaj podrazumeva sve komunikacije, tekst, podatke i sav drugi materijal i informacije koje Korisnik unosi, postavlja i prenosi kao komentar na sajtu/aplikaciji, sa ili bez Naloga, čak i kad ih vrše druga lica koja imaju pravo pristupa Nalogu (u daljem tekstu: Korisnički sadržaj)

7.2. Korisnik je isključivi vlasnik i u potpunosti odgovara za Korisnički sadržaj. AMG nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima u vezi sa postavljenim Korisničkim sadržajem. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv AMG-a, Korisnik je u obavezi da stupi u postupak u svojstvu umešača na strani AMG-a, da dostavi sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadi svaku vrstu štete koju AMG pretrpi zbog Korisničkog sadržaja, odnosno ostavljenog komentara.

7.3. AMG podstiče komentarisanje vesti i razmenu ideja među čitaocima i ne cenzuriše komentare, odnosno Korisnički sadržaj. Međutim, u cilju osiguravanja bezbednosti Korisnika, ispunjenja obaveza predviđenih važećim propisima, zaštite legitimnih interesa AMG i trećih lica ili po nalogu nadležnih organa i institucija AMG koristi sistem prethodne moderacije komentara. To podrazumeva da svi komentari pre nego što budu javno objavljeni, prolaze brzu premoderaciju, kako bi se osiguralo da su isti u skladu sa ovim UK, pravilima komentarisanja i važećim propisima. Kako bi podstakao aktuelnu i živu razmenu mišljenja na Sajtu/aplikaciji, AMG je uveo ograničenje komentarisanja na tekst 72 sata od trenutka njegove objave.

7.4. Korisnik se obavezuje da ostavlja komentare isključivo u skladu sa pravilima komentarisanja objavljenim na Sajtu/aplikaciji koji su sastavni deo ovih UK. Korisnik se između ostalog obavezuje da ne ostavlja komentare koji se ne odnose na temu teksta/vesti ispod koje ostavljaju komentar, da ne ostavlja komentare celokupno napisane velikim slovima (Full Capslock), a posebno se obavezuje da neće ostavljati i unositi komentar koji: (i) povređuje, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava autorsko pravo, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost; (ii) krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do materijalne odgovornosti; (iii) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujuć; (iv) je pogrdan, nepristojan, vulgaran ili uvredljiv; (v) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, seksizam, mržnju, uzmemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa; (vi) je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv određenih lica ili entiteta; ili (vii) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti.

7.5. AMG ima pravo, ali ne i obavezu da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukloni, ukine ili onemogući postavljanje komentara za koji, prema svojoj savesnoj proceni utvrdi da krše ove UK ili Pravila komentarisanja, ili su na neki drugi način štetni za Sajt/aplikaciju, ili ukoliko je to naloženo od strane nadležnog organa ili institucije. Komentari koji ne budu odobreni od strane administratora komentara, neće biti javno objavljeni na Sajtu/aplikaciji.

7.6. Bez obzira na registraciju Naloga, Korisnici samim postupkom ostavljanja komentara u okviru Sajta/aplikacije, izjavljuju da su saglasni sa ovim UK, Pravilima komentarsianja i drugim politikama koje su njen satsavni deo.

8. Ograničenje odgovornosti i naknada štete

8.1. Korisnik koristi Sajt/aplikaciju na sopstveni rizik. Celokupan Sadržaj koji se nalazi na Sajtu/aplikaciji, ili bilo koji deo predmetnog Sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka. AMG ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog Sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Sajta/aplikacije.

8.2. AMG ne garantuje da funkcionisanje Sajta/aplikacije neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od računarskih virusa i drugih štetnih komponenti.

8.3. AMG zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim funkcionalnostima ili delovima Sajta/aplikacije, odnosno objavljenog Sadržaja i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

8.4. Korisnik izričito izjavljuje da razume i prihvata da AMG ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg Korisnika uključujući i štete od bilo kakvog kršenja bezbednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje koje proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Sajta/aplikacije ili Naloga iz bilo kog razloga; (ii) bilo kakvih grešaka ili propusta u radu Sajta/aplikacije (iii) iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih, odnosno pruženih, ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Sajta/aplikacije; (iv) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; i (v) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Sajta/aplikacije.

8.5. Određeni deo Sadržaja koji se prikazuje na Sajtu/aplikaciji obezbeđuju treća lica (baneri, pop-up i sl.). AMG nije odgovoran za sadržaje trećih lica ni u kom delu.

8.6. Prihvatanjem ovih UK Korisnici su saglasni da AMG u pružanju svojih usluga koristi servise trećih lica (u daljem tekstu: Dobavljači) koji nisu pod kontrolom AMG-a. AMG ne daje bilo kakve garancije i neće biti odgovorna za postupke ili propuštanja bilo kog Dobavljača kao ni za nefunkcionisanje servisa Dobavljača. U slučaju smetnji u radu servisa Dobavljača, AMG će uputiti Korisnike da se obrate direktno Dobavljaču I uložiće razumne napore sa svoje strane da omogući pravilno i potpuno funkcionisanje pružanje svojih usluga.

9. Ostale odredbe

9.1. Sajtom/aplikacijom rukuje AMG u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da pristupe Sajtu sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

9.2. Propust AMG-a da primeni bilo koju odredbu ovih UK se neće smatrati odricanjem od sadašnjih i budućih prava po osnovu takvih odredbi, niti će to na bilo koji način uticati na pravo da dalje primenjuje svaku od tih odredbi. Izričito odricanje od prava AMG-a po osnovu odredbi, uslova ili zahteva ovih UK neće se smatrati odricanjem od buduće obaveze poštovanja takvih odredbi, uslova ili zahteva.

9.3. Ukoliko se neka od odredbi ovog Ugovora iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenljivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko je to potrebno da bi postala primenljiva, ali da pri tom ne utiče na nameru ugovornih strana, a ostatak ovih UK će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakv uticaj na valjanost i primenljivost ostalih odredbi.

10. Izmene UK

10.1. AMG zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju i bez prethodno datog obveštenja, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, dopuni ili izbriše određene odredbe ovih UK. Ukoliko AMG izmeni UK, u obavezi je da objavi izmenu na Internet stranici http://glossy.espreso.co.rs i aplikaciji i/ili obavesti Korisnika o istoj putem e-maila. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Sajtu/aplikaciji smatra se da ste upoznati sa najnovijim Uslovima i pravilima korišćenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

I UVOD

Privredno društvo Adria Media Group doo sa sedištem u Srbiji, Beograd, Vlajkovićeva br. 8, matični broj 17572423 i PIB 103548123 (u daljem tekstu: AMG) je vlasnik i lice koje upravlja web sajtom glossy.espreso.co.rs, kao i njegovom mobilnom aplikacijom (u daljem tekstu: Sajt/aplikacija).

AMG poštuje vaše pravo na privatnost i zato vas ovom Politikom zaštite privatnosti, informišemo koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo kada koristite naš Sajt/aplikaciju i ostavljate na njemu komentare, zašto ih prikupljamo i kako ih koristimo, po kom osnovu ih prikupljamo, na koji način ih obrađujemo, kao i koja su vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite.

Ova Politika privatnosti sastavni je deo Pravila i uslova korišćenja. Samim pristupom Sajtu/aplikaciji i ostavljanjem komentara sa ili bez registracije Naloga Korisnici daju saglasnost i prihvataju da AMG prikuplja, obrađuje i koristi informacije, odnosno vase lične podatke, na način utvrđen ovom Politikom privatnosti u svojstvu rukovaoca i obrađivača ličnih podataka.

 

II KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO i SVRHA KORIŠĆENJA

Informacije koje prikupljamo

Prilikom posete i korišćenja našeg Sajta/aplikacije isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one vaše lične podatke koje prenosi vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da vam prikažemo naš Sajt/aplikaciju i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Ukoliko želite da ostavite komentar na objavljenu vest bez kreiranja korisničkog naloga, to možete učiniti ostavljanjem korisničkog imena-nadimka koji sami određujete. Tako da, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati vaše lične podatke.

U slučaju da korisnici odluče da kreiraju korisnički nalog na Sajtu/aplikaciji ostavljate vaše lične podatke i to: e-mail adresu i korisničko ime/nadimak, a u slučaju da se nalog kreira preko Facebook aplikacije i vaše Ime registrovano na Facebook-u i profilnu fotografiju objavljenu na Facebook-u koje sistem automatski preuzima kod ovog vida registracije naloga.

Pored navedenih informacija i podataka, prilikom ostavljanja komentara sa ili bez kreiranja korisničkog naloga, mi prikupljamo i vreme i datum ostavljanja komentara kao i IP adresu (lokaciju) sa koje je komentar postavljen.

Svrha korišćenja

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na vesti u okviru Sajta/aplikacije.

Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem Sajta/aplikacije. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba vašeg korisničkog naloga kao i sprečavanja istih u vezi sa komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naša Pravila i uslove korišćenja i relevantne zakonske propise.

Na osnovu vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane AMG-a, vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja naših veb sajtova i aplikacija, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića na vašem uređaju sa kojeg pristupate Sajtu/aplikaciji (videti dalje Politiku kolačića).

Korišćenje kolačića (Cookies) i sličnih tehnologija

Sajt/aplikacija koristi kolačiće (cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se smeštaju na uređaj posetilaca internet stranica i koriste se za poboljšanje efikasnosti funkcionisanja internet stranica kao i za pružanje određenih informacija vlasnicima tih internet strana.

Prema Korisnicima Sajta/aplikacije, AMG može koristiti privremene i trajne kolačiće u svrhu boljeg razumevanja kako Korisnici komuniciraju sa Sajtom/aplikacijom, da bi se pratila ukupna upotreba i rutiranje internet saobraćaja na Sajtu/aplikaciji, u svrhu unapređenja Sajta/aplikacije i njenih funkcionalnosti, u svrhu prikazivanja reklama Korisnicima.

Privremeni kolačići omogućavaju određene karakteristike Internet strane i brišu se iz računara kada se Korisnik diskonektuje ili napusti Sajt/aplikaciju. Trajni kolačići ostaju i nakon zatvaranja Internet pretraživača i mogu biti korišćeni i pri narednim posetama Sajtu/aplikaciji. Trajni kolačići mogu biti uklonjeni praćenjem uputstva za pomoć samog internet pretrazivača. Dodatno, većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali je moguće promeniti opcije samog pretraživača da ih ne prihvata bez prethodne autorizacije za sve internet strane koje Korisnik posećuje.

Prilikom prve posete Sajtu/aplikaciji, iskočiće vam obaveštenje o svim kolačićima koje koristimo, koje podatke oni uzimaju i u koje svrhe. Bez neophodnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti naš Sajt/aplikaciju. Za sve ostale kolačiće, imaćete mogućnost da li želite da prihvatite njihovo korišćenje ili ne. Ako ne prihvatite da koristite takve kolačiće to vas neće onemogućiti da koristite Sajt/aplikaciju, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišćenja.

 

III OSNOV ZA OBRADU PODATAKA

Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti je vaš pristanak kao lica na koje se podaci odnose, izvršenje ugovorne obaveze kao i legitimni interes rukovaoca iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: ZZPL).

IV DELJENJE I PRENOS PODATAKA

Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.

Možemo da delimo iili objavljujemo informacije koje prikupljamo od naših Korisnika u sledećim situacijama:

Kada postoji izričiti pristanak Korisnika vlasnika ličnih podataka.

Kada postoji zvanični zahtev i ispravno formulisan nalog državnog organa.

Kada je podela podataka neophodna zarad održanja ugovorne obaveze koju MTO ima

sa Korisnicima.

 

Zbirne informacije ili Nepersonalizovane Informacije

Možemo podeliti zbirne informacije koje ne uključuju lične podatke i možemo na drugi način otkriti nepresonalizovane podatke i LogPodatke trećim licima za potrebe industrijske analize, demografskog profilisanja i druge svrhe.

Teća lica kao Pružaoci usluga

Možemo angažovati treća pravna ili fizička lica da nam pomognu u pružanju ili pružaju naše usluge u naše ime, da pružaju usluge vezane za prodaju usluga ili roba koje možemo da obavljamo preko Sajta/aplikacije ili da nam pomognu u analiziranju korišćenja naših usluga. Ova treća lica imaju pristup zbirnim informacijama koje prikupljamo od naših Korisnika samo radi obavljanja ovih zadataka u naše ime, primenjuju adekvatne mere bezbednosti i obrađuju podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

ovom Politikom privatnosti.

Poslovni Transferi

Možemo prodati, prebacitiili na drugi način podeliti neka ili sva osnovna sredstva, uključujući lične podatke prikupljene od naših Korisnika u slučaju spajanja, pripajanja, reorganizacije ili prodaje osnovnih sredstava ili u slučaju bankrota.

Takođe zadržavamo pravo da lične podatke koristimo na drugim web sajtovima u vlasništvu AMG i lica povezanih sa AMG.

Poštovanje Zakona i saradnja sa državnim organima

Mi sarađujemo sa državnim organima i službenim i drugim licima i koja su odgovorna za primenu zakona i radi usklađivanja sa zakonom. Mi ćemo učiniti dostupnim bilo koji podatak prikupljen od posetilaca državnim organima i njihovim službenicima ili drugim licima ako je prema važećim propisima to neophodno ili primereno da odgovorimo na zahteve ili pravne procese (uključujući pored ostalog i sudske naloge) ovih lica ili da zaštitimo našu imovinu i prava kao i prava trećih lica, da zaštitimo javnu bezbednost kao i bezbednost pojedinaca ili da sprečimo ili zaustavimo aktivnost za koju smatramo da je ili predstavlja rizik da bude na bilo koji način protivna zakonu, neetička ili kažnjiva.

Medjunarodni Transfer

Vaše lični podaci mogu biti prebačeni ili održavani na računarima koji se nalaze izvan Republike Srbije, gde zakoni o privatnosti možda nisu tako razvijeni kao oni u oblastima koje su u nadležnosti Republike Srbije.

V LINKOVI ZA DRUGE INTERNET STRANE

Naš Sajt/aplikacija sadrži linkove za druge internet strane. Ako izaberete da posetite reklamni sajt klikom na reklamni link ili neki drugi tip reklame, ili klikom na link neke treće strane, bićete preusmereni na internet stranu trećeg lica. Činjenica da mi povezujemo sa internet stranom ili postavljamo reklamne linkove ili neki drugi tip reklame ne predstavlja odobrenje, ovlašćenje ili povezivanje sa tim trećim licem, niti to predstavlja odobrenje njihove politike o zaštiti informacija i privatnosti. Mi ne preuzimamo kontrolu nad internet stranama trećih lica. Te druge internet strane mogu da pošalju sopstvene kolačiće ili druge fajlove u vaš kompjuter/telefon/tablet, prikupe podatke ili zahtevaju lične informacije od vas. Druge internet strane slede drugačija pravila u pogledu korišćenja ili objavljivanja ličnih podataka koje im vi pružite. Savetujemo vam da pročitate pravilnike o zaštiti privatnosti ili izjave drugih internet strana koje posećujete.

VI BEZBEDNOST

Veoma brinemo o bezbednosti vaših informacija. Mi preduzimamo administrativne, fizičke i elektronske mere osmišljene da zaštite vaše informacije od neovlašćenog pristupa. Lični podaci Korisnika se čuvaju u bazama iserverima zaštićenim savremenim bezbednosnim tehnologijama, a pristup ličnim podacima Korisnika imaju isključivo zaposleni koji su prošli adekvatnu obuku.

Mi ćemo izvršiti zakonsku obavezu i obavestiti vas o svakom narušavanju bezbednosti, poverljivosti ili integriteta vaših nekodiranih elektronski sačuvanih “ličnih podataka” (kako je utvrđeno važećim zakonskim propisima), elektronskom poštom ili upadljivom objavom na Internet strani u najkraćem mogućem roku i bez neopravdanog odlaganja, ukoliko je to u skladu sa 1) legitimnim potrebama sprovođenja zakona ili 2) bilo kojim merama neophodnim da se utvrdi obim povrede privatnostii i povrati integritet sistema podataka.

VII PRAVA VLASNIKA LIČNIH PODATAKA

Korisnici koji su vlasnici ličnih podataka koje AMG prikuplja imaju pravo na uvid u sve lične podatke koji su prikupljeni, kao i pravo da zatraže da im svi lični podaci koje AMG skladišti budu dostavljeni u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, vlasnik podataka ima sledeća posebna prava: 1. Pravo na informisanje: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo na informisanje o tome da li AMG koji je rukovalac podacima vrši obradu njegovih ličnih podataka i na koji način.

2. Pravo pristupa: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju i da li se obrada vrši u skladu sa zakonom.

3. Pravo na ispravku: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za pravilnu i zakonitu obradu podataka.

4. Pravo na brisanje i opoziv pristanka: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da traži da AMG koji je rukovalac podacima izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke. Nakon podnetog zahteva AMG će obavestiti Korisnika o pravnim posledicama brisanja i opoziva pristanka, a koji se odnosi na nemogućnost sprovođenja dalje svrhe obrade (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja usluga koje putem Sajta/aplikacije pruža AMG). Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje ličnih podataka Korisnika može da dovede do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja potraživanja u građanskim sporovima.

5. Pravo ograničavanja obrade: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da traži od AMG-a koji je rukovalac podacima ograničenje u obradi njegovih podataka (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja usluga koje pruža AMG).

6. Pravo prenosivosti podataka: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka koji se obrađuju može zahtevati prenos tih podatka na drugog rukovaoca.

7. Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju. U slučaju povrede ličnih podataka, Korisnik koji je vlasik ličnih podataka ima pravo da o tome bude obavešten bez odlaganja. U slučaju da Korisnik koji je vlasnih ličnih podataka smatra da je neko od njegovih prava ugroženo, može podneti zvaničnu tužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Lične podatke Korisnika MTO će čuvati najduže 30 dana od dana brisanja korisničkog naloga, osim ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza čuvanja podataka u dužem vremenskom trajanju).

VII KONTAKT

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici, našoj praksi u vezi sa vašim ličnim podacima vezanim za Sajt, ili ako biste želeli da uklonimo vaše lične podatke iz naše baze podataka, slobodno nas kontaktirate na email adresu: webredakcija@kurir-info.rs.

V MODIFIKACIJE

Ova Politika Privatnosti može biti ažurirana s vremena na vreme. Obavestićemo vas o bilo kakvim značajnim izmenama objavljivanjem nove Politike na Internet strani i/ili putem e-maila. Savetujemo vam da proveravate ovu Politiku redovno zbog mogućih promena.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na Sajtu/aplikaciji smatra se da ste upoznati sa najnovijim Uslovima i pravilima korišćenja kao i Politici privatnosti.

 

Cookies

Cookies (or browser cookies), Web Beacons, And Other Similar Technologies: Cookies are small bits of information that our web sites place on the hard drive of your computer. We use cookies to, among other things, facilitate our login processes; allow you to personalize and store your settings; collect usage information; determine our total audience size and traffic; and help us improve our sites by measuring which areas are of greatest interest to users. No personally identifiable information is placed in these cookies. The cookies may reflect de-identified demographic or other data linked to data you voluntarily have submitted to us, e.g., your email address, in hashed, non-human readable form.

A cookie is a small file of letters and numbers that, if you agree, is stored on your browser or your computer’s hard drive when you visit a website. Newsweek uses cookies to distinguish you from other users, which helps provide you with a good experience when you browse our website and also allows us to improve our site. By continuing to browse the site, you are giving us your implied agreement to our use of cookies.

We use the following cookies:

1. Essential cookies. These cookies are needed for the operation of our website, these include, for example, cookies that enable you to log into secure areas of our website, make use of subscription or e-billing services.

2. Analytical/performance cookies. These allow us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around our website when they are using it. This helps us to improve the way our website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily.

3. Service/functionality cookies. These can help us remember your registration and login details, preferences and to recognise you when you return to our website and personalise content for you, greet you by name and remember your preferences (for example, your choice of language or region).

4. Behavioural/targeting cookies. These cookies are anonymous and cannot identify individuals. They record your visits to our website, the pages you visit, and the links you follow. We will use this information to make our website and the advertising displayed on it more relevant to your interests. We may also share this information with third parties for this purpose.

Third party advertisements, content or applications displayed on our sites may also contain cookies alone or in conjunction with web beacons or other tracking technologies set by Internet advertising companies, ad networks and services, content providers, application providers or advertisers. The information they collect may be associated with your personal information or they may collect information, including personal information, about your online activities over time and across different websites and other online services. They may use this information to provide you with interest-based (behavioral) advertising or other targeted content. We do not control these third parties’ tracking technologies or how they may be used. Visitors to our web sites should check the privacy policy of the responsible provider directly to see whether and how it uses these technologies and how you can opt out of receiving targeted advertising from them. (See the "Notice" section below for more information on third party advertisements).

You can set the browser on your computer to warn you each time a cookie is being sent, block third party cookies or block all cookies. However, by blocking all cookies you may not have access to certain features on our web sites.

 

Our website also uses Facebook App + "Connect" feature to simplify the registration process for the users who already have Facebook accounts and the data gathered (email, name, surname) is used to create their website accounts. Users can deactivate their accounts at any time and have their data deleted, and, if preferred users can ask for advice or ask for manual deletion of their data. For more information, advice or maual actions please contact data@adriamedia.rs

By using this website you are agreeing to our use of cookies.