• <p>Juče se na­vr­ši­lo dve go­di­ne ot­ka­ko nas je pre­ra­no na­pu­stio ta­len­to­va­ni mla­di glu­mac, a nje­go­vo okru­že­nje još je ne­mo nad či­nje­ni­com da vi­še ni­je sa na­ma.</p>
  • <p>Juče se na­vr­ši­lo dve go­di­ne ot­ka­ko nas je pre­ra­no na­pu­stio ta­len­to­va­ni mla­di glu­mac, a nje­go­vo okru­že­nje još je ne­mo nad či­nje­ni­com da vi­še ni­je sa na­ma.</p>
  • <p>Juče se na­vr­ši­lo dve go­di­ne ot­ka­ko nas je pre­ra­no na­pu­stio ta­len­to­va­ni mla­di glu­mac, a nje­go­vo okru­že­nje još je ne­mo nad či­nje­ni­com da vi­še ni­je sa na­ma.</p>
  • <p>Juče se na­vr­ši­lo dve go­di­ne ot­ka­ko nas je pre­ra­no na­pu­stio ta­len­to­va­ni mla­di glu­mac, a nje­go­vo okru­že­nje još je ne­mo nad či­nje­ni­com da vi­še ni­je sa na­ma.</p>
  • <p>Juče se na­vr­ši­lo dve go­di­ne ot­ka­ko nas je pre­ra­no na­pu­stio ta­len­to­va­ni mla­di glu­mac, a nje­go­vo okru­že­nje još je ne­mo nad či­nje­ni­com da vi­še ni­je sa na­ma.</p>

Marinko Madžgalj: Daću ti, Bože, sedam dana za samo jedan, pa onda me k sebi uzmi